Čo robiť, ak som zamestnávateľovi spôsobil škodu?

Zabezpečte, aby neprišlo k zväčšeniu škody

 • v závislosti od povahy poistnej udalosti urobte všetko potrebné, aby sa vzniknutá škoda nezväčšovala, prípadne neprišlo k ďalším škodám
 • ak je to možné, neodstraňujte alebo nepremiestňujte poškodené veci

TIP! Pri kontaktovaní asistenčných služieb je potrebné uviesť číslo poistnej zmluvy, vaše meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo, na ktorom budete zastihnuteľný, a tiež vlastný stručný popis udalosti.

Kontaktujte svoju poisťovňu

 • telefonicky informujte poisťovňu o vzniku poistnej udalosti
 • pracovník poisťovne vám poskytne informácie, ako máte v danej situácii postupovať
 • dohodne sa s vami na obhliadke zničených alebo poškodených vecí
 • v prípade potreby kedykoľvek kontaktujte infolinku svojej poisťovne

Zdokumentujte miesto škodovej udalosti

 • ak z nejakých dôvodov (bezpečnostných, zdravotných...) nie je možné čakať bez zmeny na obhliadku, vždy najprv situáciu na mieste dôkladne zdokumentujte
 • vytvorte si foto-dokumentáciu príčiny a priebehu (príp. videozáznam)
 • zabezpečte si vyjadrenie prípadných svedkov škodovej udalosti
 • odložte si poškodené veci alebo ich zbytky, ak je to možné

Dodajte potrebné doklady do poisťovne

 • zhromaždite a vypíšte všetky potrebné doklady (viac informácií)
 • doručte ich do poisťovne bez zbytočného odkladu osobne alebo doporučene poštou (záleží od podmienok poisťovne)
 • vždy sa však riaďte aj pokynmi pracovníka poisťovne
 • počkajte na vyjadrenie poisťovne a vyplatenie náhrady škody