Pre klienta

Informácie pre Klienta Identifikačné údaje Finančného agenta ako sprostredkovateľa Finančnej služby (ďalej "FA"):

MAUMA s.r.o. (166977), Zastúpený: Beáta Laurincová, konateľ, Sídlo alebo Miesto podnikania/Trvalý pobyt: Moskovská 2328/3, 97404 , Kancelária: Moskovská 2328/3 97404 Banská Bystrica, IČO: 46922211, Právna forma:s.r.o, Telefón: +421905461954, E-mail: beata.laurincova@insia.com, OR OS B.Bystrica, Odd: Sro, Vč: 23345/S vykonáva finančné sprostredkovanie podľa §2 Zákona v sektore: Poistenia alebo zaistenia od: 17.01.2013, ako Podriadený finančný agent (ďalej "PFA") zapísaný v Registri Národnej banky Slovenska (ďalej "NBS") pod registračným číslom: 166977 a to na základe zmluvy podľa §9 Zákona so Samostatným finančným agentom (ďalej"SFA"): INSIA SK s.r.o., Sídlo: Laurinská 3, 81101 Bratislava, IČO: 45660891, Právna forma: s.r.o., Telefón:+421907351244, E-mail: info@insia.com, Zapísaný v: OR OS Bratislava I, Odd.: Sro, Vč: 66936/B, Zastúpený: Ing.Ivan Špirakus, konateľ, zapísaný v Registri NBS pod registračným číslom: 127035 v sektore: Poistenia alebo zaistenia od: 13.10.2010, Prijímania vkladov od: 13.10.2010, Poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov od: 13.10.2010, Doplnkového dôchodkového sporenia od: 13.10.2010, Starobného dôchodkového sporenia od: 15.07.2016.

Prehlásenie o nezávislosti: 1) SFA a PFA prehlasujú, že nemajú kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo na hlasovacích právach osoby, s ktorou má SFA uzavretú zmluvu podľa §7 Zákona, 2) SFA a PFA prehlasujú, že žiadna osoba, s ktorou má SFA uzatvorenú zmluvu podľa §7 Zákona, alebo osoby ovládajúce túto osobu nemajú kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo na hlasovacích právach SFA a PFA.

Postup pri podávaní sťažností na vykonávanie finančného sprostredkovania: V prípade nespokojnosti Klienta alebo potenciálneho klienta, či akejkoľvek inej dotknutej osoby (ďalej "Oprávnená osoba") s vykonávaním finančného sprostredkovania, sa Oprávnená osoba môže obrátiť so svojou sťažnosťou 1) písomnou formou na sídle SFA a to u . Sťažnosť je možné podať aj elektronicky na adresu www.staznosti.eu/insia/staznost.php alebona staznost@insia.sk alebo 2) ústnou formou. Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva a akej veci sa týka,popis prípadu s uvedením údajov nevyhnutných pre riešenie sťažnosti, popis spôsobu, ako bola Oprávnená osoba dotknutá na svojich právach a prílohy a doklady zdôvodňujúce sťažnosť. Vzhľadom na neexistenciu osobitnej právnej úpravy o mimosúdnom vyrovnaní sporov zo sprostredkovania finančnej služby v SR, má Oprávnená osoba možnosť mimosúdne urovnať vzniknuté spory spôsobom v zmysle zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a doplnení niektorých zákonov alebo zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní, za predpokladu uzavretia rozhodcovskej zmluvy/doložky so SFA/PFA. Oprávnená osoba, ktorou je fyzická osoba nepodnikateľ sa môže obrátiť na ombudsmana s návrhom na začatie alternatívneho riešenia sporu (ARS) a to v prípade, ak členská poisťovňa Slovenskej asociácie poisťovní (viď https://www.slaspo.sk/clenske_poistovne) odpovedala na sťažnosť/žiadosť o nápravu zamietavo alebo neodpovedala vôbec. Cieľom konania pred ombudsmanom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Podanie návrhu na začatie ARS pred ombudsmanom, ako aj ďalší postup sa riadi Pravidlami ARS-ov a Zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďalšie podrobnosti, ako napr. v akých prípadoch sa môže oprávnená osoba obrátiť na ombudsmana, ako sa podáva návrh na začatie konania pred ombudsmanom, čo je potrebné k návrhu priložiť a pod. je možné zistiť na www.poistovaciombudsman.sk. Týmto nieje dotknuté právo Oprávnenej osoby domáhať sa svojich práv súdnou cestou.

Finančnou inštitúciou (ďalej "FI") je najmä banka, zahraničná banka, pobočka zahraničnej banky, poisťovňa,poisťovňa z iného členského štátu, pobočka poisťovne z iného členského štátu, zahraničná poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, alebo zaisťovňa, kaptívna zaisťovňa, zaisťovňa z iného členského štátu, pobočka zaisťovne z iného členského štátu, zahraničná zaisťovňa, pobočka zahraničnej zaisťovne, správcovská spoločnosť, zahraničná správcovská spoločnosť, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti, zahraničná investičná spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť, zamestnanecká dôchodková spoločnosť, dôchodková správcovská spoločnosť, inštitúcia elektronických peňazí, zahraničná inštitúcia elektronických peňazí, pobočka zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí, iná právnická osoba vykonávajúca platobný styk, veriteľ poskytujúci úvery na bývanie alebo spotrebiteľské úvery a iný veriteľ podľa osobitného predpisu.

Vykonávanie finančného sprostredkovania: SFA vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s viacerými FI. Aktuálny zoznam nájdete na www.insia.sk alebo nižšie. Tieto písomné zmluvy majú nevýhradnú povahu. PFA vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s SFA. SFA a PFA sú zapísaní v Registri finančných agentov a finančných poradcov pod číslom uvedeným vyššie alebo v Zázname informácií. Zápis je možné overiť na www.nbs.sk.

Zmluvou o poskytnutí finančnej služby (ďalej "ZoPFS") je zmluva medzi Klientom a FI, na základe ktorej FI poskytuje Klientovi Finančnú službu, najmä Zmluva o bežnom účte, Poistná zmluva, Zmluva o úvere, Účastnícka zmluva, Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení a Zamestnávateľská zmluva.


Informácie, určené Klientovi, potrebné na to, aby mohol správne porozumieť charakteru a rizikám FS a následne zodpovedne prijať rozhodnutie týkajúce sa FS pre:

sektor Poistenia alebo zaistenia - ZoPFS v tomto sektore je napr. Poistná zmluva (ďalej "PZ") a FI je Poisťovňa.SFA má podpísané zmluvy o nevýhradnom zastúpení s týmito FI: Österreichische Hagelversicherung -Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, organizačná zložka,pobočka poisťovne z iného členského štátu, Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s., Atradius Credit Insurance N.V., pobočka poisťovne z iného členského štátu, INTERPARTNER ASSISTANCE, organizační složka, člen skupiny AXA, AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne ziného členského štátu, AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Basler Lebensversicherungs - AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Compagnie francaise d ́assurance pour lecommerce extérieur, pobočka poisťovne z iného členského štátu, ČSOB Poisťovňa, a.s., Euler Hermes SA,pobočka poisťovne z iného členského štátu, Generali Poisťovna, a.s., odštepný závod Európská cestovná poisťovna, Generali Poisťovňa, a. s., Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Genertel, Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu,NN Životná poisťovňa, a. s. , KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, KOOPERATIVA poisťovňa,a.s. Vienna Insurance Group, MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu(Slovensko), Union poisťovňa, a. s., UNIQA poisťovňa, a.s., Wüstenrot poisťovňa, a.s., DEFEND FINANCE, s.r.o.,MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Poštová poisťovňa, a. s., Starr UnderwritingAgents Limited Slovakia, organizačná zložka, Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členskéhoštátu, Credendo - Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Basler Sachversicherungs - Aktiengesellschaft, pobočka poisťovne z iného členského štátu. Právne následky uzatvorenia PZ sú definované ustanoveniami občianskeho zákonníka, PZ, všeobecnými poistnými podmienkami a ďalších dokumentov, na ktoré sa PZ odvoláva. Uzavretím PZ má Klient právo na poistné plnenie, ak nastane poistná udalosť. Poisťovňa je povinná pri poskytovaní poistných produktov dodržiavať podmienky stanovené zákonom č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zároveň určuje spôsoby a systém ochrany pred zlyhaním Poisťovne pri výkone jej činnosti. Dozor nad činnosťou Poisťovne vykonáva NBS.Podstatné náležitosti PZ sú definované ustanoveniami Občianskeho zákonníka a PZ, ktorá obsahuje najmä výšku poistnej sumy, v prípade poistenia osôb výšku zaručenej poistnej sumy; výšku poistného, jeho splatnosť a či ide jednorazové alebo bežné poistné; poistnú dobu; údaj o tom, či je dohodnuté, že v prípade poistenia osôb sa bude oprávnená osoba podieľať na výnosoch Poisťovne a akým spôsobom; práva a povinnosti Poisťovne, poisteného, poistníka; výšku odkupnej hodnoty, ktorú Poisťovňa vyplatí v prípade poistenia osôb pri predčasnom ukončení poistenia. Uzavretím PZ je povinnosť Klienta platiť poistné v termínoch splatnosti a vo výške dohodnutej v PZ.Konkrétny daňový režim Klienta závisí od individuálnej situácie Klienta a v budúcnosti sa môže meniť!!!

Tento dokument bol vytvorený dňa 29.09.2018. Tento deň je zároveň dňom jeho platnosti a účinnosti.