Obchodné podmienky

Obchodné podmienky portálu www.mauma.sk

E-mail: info@mauma.sk

Tel.: +421 918 247 091


1. Definícia pojmov a osôb:

1.1. Sprostredkovateľ je MAUMA s.r.o., IČO: 46922211, DIČ: , ktorý je zapísaný v registri Národnej banky Slovenska, v podregistri poistenia alebo zaistenia pod číslom 166977 (ďalej len"sprostredkovateľ") a vykonáva činnosť podriadeného finančného agenta na základe zmluvy so samostatným finančným agentom INSIA SK s.r.o., so sídlom Laurinská 3, 81101 Bratislava, IČO:45660891, DIČ: 2023092830, ktorý je zapísaný v registri samostatných finančných agentov vedenom Národnou Bankou Slovenska, v podregistri poistenia alebo zaistenia pod číslom 127035 (ďalej len"SFA").

1.2. Prevádzkovateľ je Insia Delman, s.r.o., Predmestská 1351/57, 01001 Žilina, IČO: 36390593, DIČ: ,zapísaná v (ďalej len "prevádzkovateľ").1.3 Webovská doména www.mauma.sk (ďalej len "portál").1.4. Klientom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá navštívi portál a ktorá je klientom alebo potenciálnym klientom alebo ich zástupcom (ďalej len "klient").1.5. Poisťovateľom sa rozumie právnická osoba, ktorá je držiteľom príslušnej licencie na poisťovanie(ďalej aj len "poisťovňa").

2. Účel portálu

2.1. Portál umožňuje rýchle a pohodlné porovnanie ponúk poistenia na základe klientom zadaných údajov s možnosťou uzatvorenia poistenia.2.2. Sprostredkovateľ a prevádzkovateľ (ďalej len "oprávnené subjekty") zabezpečia v maximálnej možnej miere aktuálnosť ponúk poistenia uvedených na portále alebo ktoré môžu uviesť ich zamestnanci a spolupracovníci pri telefonickom rozhovore s klientom. Oprávnené subjekty nezodpovedajú za neaktuálne ponuky z dôvodu nedodania informácií zo strany poisťovní. V prípade, že sa ponuky uvedené na portále stali neaktuálnymi, a klient odoslal návrh na uzatvorenie poistenia prostredníctvom portálu, oprávnené subjekty alebo poisťovňa si vyhradzujú právo o takejto skutočnosti klienta informovať a žiadať úpravu ponuky na správnu hodnotu podľa aktuálneho sadzobníka danej poisťovne; ak klient nebude súhlasiť s úpravou ponuky na správnu hodnotu, takýto návrh na uzatvorenie poistnej zmluvy sa považuje za neplatný, pokiaľ oprávnená osoba alebo poisťovňa nerozhodnú inak.2.3. Oprávnené subjekty nezodpovedajú za zmeny ponúk, poistných podmienok alebo rozsahu krytia, o ktorých ho poisťovne včas neinformovali, a rovnako neručia za ponuky a poistné podmienky, ktoré nie sú súčasťou poistných produktov danej poisťovne dojednávaných prostredníctvom portálu, a rovnako neručia za zmeny v ponuke poistných produktov danej poisťovne dojednávaných prostredníctvom portálu, ktoré neboli začlenené do ponuky z dôvodov technických alebo časových.

4. Uzatvorenie poistnej zmluvy

Uzatvorenie poistnej zmluvy sa spravuje zákonom č. 40/1961 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení,zákonom č.39/2015 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení, zákonom č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v platnom znení, zákonom č. 39/20015 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení, a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi Európskej únie a SR, poistnými podmienkami danej poisťovne, ktorej poistný produkt si klient vybral, ako aj týmito obchodnými podmienkami.

5. Pravdivosť informácií poskytnutých klientom

5.1. Klient prehlasuje, že informácie a údaje vrátane osobných údajov, ktoré uviedol na portále s úmyslom a cieľom uzatvoriť poistnú zmluvu alebo iný produkt, a to najmä

  • všetky údaje týkajúce sa osoby poistníka resp. držiteľa alebo vlastníka predmetu poistenia a predmetu poistenia (vozidla, nehnuteľnosti, hnuteľného majetku, zodpovednosti za škodu apod.),
  • všetky údaje týkajúce sa priebehu predchádzajúceho poistenia týkajúceho sa daného predmetu poistenia,
  • všetky údaje týkajúce sa zabezpečenia predmetu poistenia bezpečnostnými systémami proti odcudzeniu, vlámaniu, poškodeniu a pod.,

sú úplné, presné, pravdivé a jednoznačné, a nezamlčal žiadnu skutočnosť týkajúcu sa navrhovaného poistenia.

5.2. Ak klient pri vypĺňaní údajov v návrhu na uzavretie poistenia uvedie neúplné údaje, nepresné,nepravdivé alebo nejednoznačné údaje alebo zamlčí nejakú skutočnosť týkajúcu sa navrhovaného poistenia, nesie všetku zodpovednosť za škody, ktoré takýmto konaním spôsobí oprávneným subjektom alebo príslušnej poisťovni vzniknú.


6. Uzatváranie zmlúv na diaľku

6.1. Portál poskytuje klientovi možnosť využiť dojednanie zmluvy na diaľku. V tomto prípade má klient k dispozícii návrh na uzavretie poistnej zmluvy a ostatné dokumenty vo formáte pdf.

6.2. Klient vyhlasuje, že sa oboznámil a súhlasí s podmienkami pre uzatváranie zmlúv na diaľku uvedenými v dokumente Informácie pre spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy na diaľku a prípadného dodatku podľa zákona č. 266/2005 o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku, ktorý je uvedený na portále.

6.3. Všetky informácie o poistnej zmluve vrátane postupu jej uzatvorenia má klient k dispozícii v údajoch a dokumentoch uvedených v rámci jednotlivých krokov na portále smerujúcich k uzatvoreniu poistnej zmluvy.

7. Zrušenie návrhu na uzavretie poistenia

Klient je oprávnený zrušiť odoslaný návrh na uzavretie poistnej zmluvy do momentu zaplatenia prvého poistného alebo prvej splátky poistného na účet poisťovne, a to e-mailom na info@mauma.sk Po uzatvorení poistenia (t.j. zaplatení prvého poistného alebo prvej splátky poistného) klient môže vypovedať poistnú zmluvu v súlade s poistnými podmienkami príslušnej poisťovne a všeobecnými záväznými právnymi predpismi.

8. Ochrana informácií a osobných údajov

Pravidlá ochrany informácií a osobných údajov tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto obchodných podmienok a sú obsiahnuté v dokumente Pravidlá ochrany osobných údajov, ktorý si môžete stiahnuť na spodku tohoto vyhlásenie o GDPR.

9. Autorské práva

9.1. Všetky práva vyhradené. Pokiaľ nie je uvedené inak, autorské práva k jednotlivým stránkam portálu(ďalej len "stránky"), k ich obsahu, k spôsobu vizuálneho zobrazenia, k informáciám a materiálom na nich uvedených a k ich logickému, grafickému spôsobu usporiadania, sú majetkom prevádzkovateľa.

9.2. Komplexný obsah stránok (ďalej len "obsah stránok") vrátane textu, web dizajnu, grafického rozloženia a štruktúry stránok (layout), technických náčrtov, vyobrazenia a usporiadania súborov, odporučenia klientom portálu, obsahu a štruktúry servisných e-mailov, ktoré sú klientom zasielané systémom portálu, sú chránené autorským právom.

9.3. Obsah stránok je možné používať výhradne pre osobné a nekomerčné účely, čím sa rozumie predovšetkým to, že stránky ani obsah stránok nie je možné používať na finančné sprostredkovanie iným subjektom podnikajúcim podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní poistenia a finančnom poradenstve v platnom znení. Použitie obsahu stránok v takejto súvislosti bude považované za poškodzovanie práv prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ sa v takom prípade budú domáhať svojich práv prostredníctvom všetkých zákonných prostriedkov vrátane súdneho konania.

9.4. Obsah stránok a akúkoľvek časť stránok nie je možné uchovávať, modifikovať alebo šíriť bez predchádzajúceho výslovného a písomného súhlasu prevádzkovateľa. Všetky logá použité na stránkach sú registrované príslušnými subjektmi. Akákoľvek časť stránok alebo časť obsahu stránok (vrátane zdrojového kódu použitého v prezentačnej vrstve stránok, t.j. zdrojový kód stránok vo formáte HTML),nesmie byť skopírovaná elektronickým, mechanickým a ani žiadnym iným spôsobom za účelom sprístupnenia takejto časti stránok alebo obsahu stránok verejnosti bez predchádzajúceho písomného povolenia držiteľa príslušných autorských práv.

10. Zodpovednosť za užívanie portálu

Všetky informácie a obsah na portále sú poskytované pri najlepšom vedomí a svedomí oprávnených subjektov. Oprávnené subjekty nezodpovedajú za akékoľvek hmotné či nehmotné škody vzniknuté v súvislosti s používaním či zneužívaním informácií zverejnených na portále. Ďalej nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody spôsobené použitím informácií z jeho vlastných alebo odkazovaných webových stránok, vrátane (ale nie výhradne) ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a ďalších škôd. Prevádzkovateľ upozorňuje, že informácie na portále môžu byť z časti preberané od tretích strán, a preto môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti či typografické chyby, a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.


11. Ďalšie podmienky

11.1. Oprávnené subjekty si vyhradzujú právo upravovať či meniť stránky a ich obsah bez predchádzajúceho upozornenia.

11.2. Kliknutím na logá alebo webové adresy partnerských poisťovní a iných finančných inštitúcií,prípadne na iné odkazy uvedené na portále, je možné opustiť portál. Stránky iných subjektov, na ktoré odkazuje portál, nie sú stránkami oprávnených subjektov, ale sú prevádzkované inými subjektmi, a preto nezodpovedajú za ich obsah a informácie v nich uvedené.

11.3. Klient má po dojednaní akéhokoľvek produktu na portále k dispozícii tlač všetkých potrebných dokumentov. Stránky majú vlastný tlačový štýl. Je preto možné ich bez akýchkoľvek úprav priamo vytlačiť.

11.4. Návštevou portálu klient potvrdzuje, že si je úplne vedomý všetkých skutočností a podmienok uvedených v týchto obchodných podmienkach, súhlasí s nimi, bude podľa nich postupovať a nimi sa riadiť.

12. Záverečné ustanovenia

Tento dokument bol zverejnený na portáli www.mauma.sk dňa 29.09.2018.

Tento deň je zároveň dňom jeho platnosti a účinnosti.

Tlačivo platné od: 01.10.2016