Ochrana osobných údajov


Pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej "POOU") upravujú právne vzťahy Prevádzkovateľa/ov a jeho finančných agentov (FA)a ich zamestnancov v postavení sprostredkovateľov pri spracovávaní osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej "Zákon OOU".


Oddiel I. Úvodné ustanovenia, definície pojmov a použitých skratiek

V prípade, ak v tejto časti POOU, prípadne osobitnej zmluve nie je uvedené inak, nasledovné pojmy a skratky budú mať nasledovný význam:

 • Zákon OOU - Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení
 • Údaje osobné údaje a iné údaje Dotknutej osoby
 • Dotknutá osoba - je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.
 • Prevádzkovateľ - prevádzkovateľ v zmysle §5 písm. o) Zákona OOU
 • Sprostredkovateľ - sprostredkovateľ v zmysle §5 písm. p) Zákona OOU
 • Zákon - Zákon č. 189/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení
 • SFA - osoba, ktorá má zmluvu v zmysle §7 Zákona s Finančnou inštitúciou (ďalej "FI") a s ktorou má Prevádzkovateľ 1/ a 2/zmluvu v zmysle §9 Zákona.Oprávnenie na spracúvanie osobných údajov Klientov sa vzťahuje na osobné údaje v rozsahu určenom a požadovanom na uzavretie Zmluvy o poskytnutí finančnej služby zmluvu v zmysle §4 Zákona.


Oddiel II. Základné ustanovenia

2.1. Prevádzkovateľ/lia (ďalej aj ako "my") a ich identifikačné údaje

 • Prevádzkovateľ 1/: Mauma poistenie s.r.o., so sídlom Moskovská 2328/3, 97404 , IČO: 46922211,
 • Prevádzkovateľ 2/: Insia Delman, s.r.o., so sídlom Predmestská 1351/57, Žilina 01001, IČO: 36390593,
 • Prevádzkovateľ 3/ a zároveň SFA: INSIA SK s.r.o., so sídlom Laurinská 3, 81101 Bratislava, IČO: 456608912.2.
 • Sprostredkovateľom je každá osoba, ktorá má s Prevádzkovateľom/ľmi uzatvorenú osobitnú zmluvu.

2.3. Okruh príjemcov , ktorým budú sprístupnené osobné údaje Dotknutej osoby sú okrem Prevádzkovateľa/ľov a Sprostredkovateľov aj osoby a ich zamestnanci, ktoré majú s Prevádzkovateľom 3/ zmluvu v zmysle §9 Zákona, ktorých aktuálny zoznam nájdete na webstránke Národnej banky Slovenska https://subjekty.nbs.sk/?aa=&bb=&cc=&qq=insia+sk a (ďalej spolu aj ako "Oprávnený subjekt").

2.4. Klientom ("Dotknutá osoba") sa na uvedený účel rozumie najmä Klient FI a/alebo SFA, ako aj Zástupca klienta, vrátane Potencionálneho klienta a jeho zástupcu (spolu ďalej "Klient"), ak táto osoba prejavila o finančné sprostredkovanie v zmysle Zákona preukázateľný záujem.

Oddiel III. Zoznam a rozsah osobných údajov a účel spracúvania osobných údajov

3.1. Zoznam osobných údajov je uvedený v odseku 4.2. a 4.3.

3.2. Rozsah osobných údajov je uvedený v odseku 4.4. a jednotlivými dokladmi a dokumentami, ktorými preukazujete skutočnosti.

3.2. Oprávnený subjekt spracúva osobné údaje na účel: a) vykonávanie finančného sprostredkovania podľa Zákona, b)identifikácie a overovanie tejto identifikácie podľa Zákona, c) ochrana a domáhanie sa práv Oprávneného subjektu voči Dotknutej osobe podľa Zákona a Zákona OOU, d) zdokumentovanie činnosti, na účely vykonávania dohľadu a plnenie úloh a povinností FA, podľa Zákona OOU a Zákona, e) priamy, nepriamy marketing alebo reklamy, ak s tým Dotknutá osoba udelila súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel.

Oddiel IV. Právny základ spracúvania osobných údajov a oprávnenie získavať osobné údaje a iné informácie od Dotknutej osoby

4.1. Právny základ spracúvania osobných údajov:

Oprávnený subjekt spracúva osobné údaje :

A) bez súhlasu na právnom základe nevyhnutnom podľa osobitného zákonného predpisu (Zákon) a na uzavretie a plnenie zmluvy. To zahrňuje predovšetkým ponuku možnosti uzavrieť, zmeniť alebo ukončiť finančnú službu, vykonávať prípravné a analytické práce, poskytovanie doporučení alebo pomoc pri správe finančnej služby a uplatňovaní práv s ňou súvisiacich. Na základe toho sú spracovávané osobné údaje a v prípade, ak je to nutné i údaje ďalších účastníkov zmluvného vzťahu alebo inak dotknutých osôb. Bez spracovania týchto údajov nemôžeme naše služby a produkty ponúknuť ani poskytnúť. Pokiaľ by nám Dotknutá osoba potrebné informácie neoznámila, nemôžeme sprostredkovať zmluvu. Ďalším dôvodom pre spracovanie osobných údajov je ochrana a našich práv a záujmov ďalších osôb, pričom pod tento právny základ spadajú operácie:

 • zlepšovanie súčasných a vývoj nových produktov na základe vyhodnotenia údajov a použití našich služieb,
 • priamy marketing zahrňujúci LEN ponuku našich produktov alebo služieb priamo súvisiacich s už poskytnutým finančným sprostredkovaním, pokiaľ medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou bude existovať zmluvný alebo obdobný vzťah,
 • prevencia a odhaľovanie trestnej činnosti, určenie, obhajoba a vymáhanie práv súvisiacich s našou činnosťou alebo poskytnutými finančnými službami,
 • vyhodnocovanie a zlepšovanie našej obchodnej činnosti (hodnotenie kvality služieb, reklamácií, využitia kapacít, distribučných kanálov, zloženia zákazníckeho portfólia, účinnosti propagácie a pod.)
 • interné funkcie nevyhnutné pre našu činnosť (audit, controlling, prevádzka IT, dane, účtovníctvo, administratíva a pod.)


Proti spracovaniu založenom na oprávnených záujmoch je možné podať námietku, ktorú preskúmame, a zhodnotíme, či dané sprostredkovanie spĺňa požiadavky predpisov.

B) S výslovným súhlasom môže Prevádzkovateľ/lia a jeho/ich FA spracúvať aj údaje týkajúce sa zdravia, biometrické údaje a genetické údaje, prípadne viesť priamy alebo nepriamy marketing. Súhlas sa dáva osobitným podpisom.

4.2. Oprávnený subjekt je od Dotknutej osoby oprávnený, a to aj opakovane, požadovať dobrovoľné poskytnutie osobných údajov a iných údajov na účely evidencie, overovania dôveryhodnosti a odbornej spôsobilosti podľa Zákona, na účely identifikácie a na ďalšie účely uvedené v odseku 3.3., v rozsahu:

 • a) meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť,druh a číslo dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu; ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, aj adresa miesta podnikania, označenie registra alebo inej evidencie, v ktorej je podnikajúca fyzická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
 • b) identifikačných údajov v rozsahu názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresa sídla, adresa umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek a iná adresa miesta činnosti, zoznamu členov štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby a údajov o nich v rozsahu podľa písmena a), označenie registra alebo inej evidencie, v ktorej je táto právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, ak ide o právnickú osobu,
 • c) kontaktného telefónneho čísla, faxového čísla a adresy elektronickej pošty, ak ich má,d) dokladov a údajov preukazujúcich oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu a splnenie ostatných požiadaviek a podmienok, ktoré sú ustanovené Zákonom alebo osobitnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo ktoré sú dohodnuté s Oprávneným subjektom.


4.3. Osobné údaje z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo,dátum narodenia, miesto a okres narodenia, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti, a ďalšie údaje z dokladov preukazujúcich údaje, na ktoré sa vzťahuje odsek 3.1. písm. b) až d), je Oprávnený subjekt oprávnený získavať od Dotknutej osoby kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním aj bez súhlasu Dotknutej osoby.

4.4. Na účely vykonávania finančného sprostredkovania, na účely identifikácie, na účely overovania tejto identifikácie, na účely ochrany a domáhania sa práv Oprávneného subjektu voči Dotknutej osobe, na účely zdokumentovania činnosti, na účely vykonávania dohľadu a na plnenie úloh a povinností Oprávneného subjektu podľa Zákona a Zákona OOU alebo osobitných predpisov je Oprávnený subjekt oprávnený aj bez súhlasu Dotknutej osoby získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať osobné údaje a iné údaje v rozsahu podľa odseku 3.1. a získavať osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním dokladov totožnosti v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania.

4.5. Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 3.1. až 3.3., je Oprávnený subjekt oprávnený sprístupniť a poskytovať na spracúvanie iným osobám v prípadoch ustanovených Zákonom alebo osobitným predpisom a Národnej banke Slovenska na účely vykonávania dohľadu podľa Zákona a osobitných predpisov.

4.6. Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 3.1. až 3.3., je Oprávnený subjekt oprávnený zo svojho informačného systému sprístupniť a poskytovať len osobám a orgánom, ktorým majú povinnosť poskytovať informácie chránené podľa osobitných predpisov.

4.7. V prípade, ak ste neposkytli osobné údaje v zmysle tohto oddielu IV., nedôjde k naplneniu účelu spracúvania osobných údajov.

Oddiel V. Poučenie o právach Dotknutej osoby v zmysle §19 a nasl. Zákona OOÚ

5.1. Dotknutá osoba má od prevádzkovateľa/ov právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,má právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov "Právo byť zabudnutý" a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov podľa tohto oddielu, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo vzniesť námietku v prípadoch spracovania osobných údajov z dôvodu verejného záujmu alebo vlastného oprávneného záujmu prevádzkovateľa/ov vrátane priame homarketingu.

5.2. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracúvanie osobných jej údajov.

5.3. Dotknutá osoba má právo podať Návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa §100 Zákona OOU na Úrad pre dohľad OOU (Úrad na ochranu osobných údajov - www. dataprotection.gov.sk) alebo na súd.

5.4. INFORMÁCIE A PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM dotknutej osoby:

a. ak sú osobné údaje získané od dotknutej osoby podľa §19 zákona OOU, dotknutá osoba je oprávnená od prevádzkovateľa pri poskytnutí osobných údajov na informácie:

 • identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa/ov a zástupcu prevádzkovateľa/ov, ak bol poverený,
 • kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená,
 • účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov,
 • oprávnené záujmy prevádzkovateľa/ov alebo tretej strany, ak sa osobné údaje spracúvajú na účel oprávnených záujmov
 • prevádzkovateľa/ov alebo tretej strany,identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje,
 • informáciu o tom, že prevádzkovateľ/lia zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, identifikáciu tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, informáciu o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Európskej komisie (ďalej len "Komisia") o primeranosti alebo odkaz na primerané záruky alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie alebo informáciu o tom, kde boli sprístupnené.
 • informáciu o dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informácie o kritériách jej určenia,
 • informáciu o práve požadovať od prevádzkovateľa/ov prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,
 • informáciu o práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 • informáciu o práve podať návrh na začatie konania podľa o ochrane osobných údajov,
 • informáciu o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov,
 • informáciu o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ/lia dotknutej osobe informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.
 • pred ďalším spracúvaním osobných údajov informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie, ak má/majú prevádzkovateľ/lia v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané.
 • b. ak nie sú osobné údaje získané od dotknutej osoby podľa §20 zákona OOU, dotknutá osoba je oprávnená od prevádzkovateľa/ov pri poskytnutí osobných údajov na informácie:
 • identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa/ov a zástupcu prevádzkovateľa/ov, ak bol poverený,
 • kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená,
 • kategórie spracúvaných osobných údajov,
 • identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje,
 • informáciu o tom, že prevádzkovateľ/lia zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,
 • identifikáciu tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, informáciu o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Komisie o primeranosti alebo odkaz na primerané záruky alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie alebo informáciu o tom, kde boli sprístupnené.informácie o dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • informácie oprávnených záujmoch prevádzkovateľa/ov alebo tretej strany, ak sa spracúvajú osobné údaje na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa/ov alebo tretej strany,informácie práve požadovať od prevádzkovateľa/ov prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,informácie práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 • informácie práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov,
 • informácie zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či pochádzajú z verejne prístupných zdrojov,informácie existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ/lia dotknutej osobe informácie o použitom postupe, ako aj o význame automatizovaného individuálneho rozhodovania a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

5.5. Dotknutá osoba berie na vedomie, že Prevádzkovateľ/lia nemá povinnosti podľa bodu 5.4.

 • v rozsahu, v akom dotknutá osoba už dané informácie má/majú,
 • v rozsahu, v akom sa poskytovanie týchto informácií ukáže ako nemožné alebo by si vyžadovalo neprimerané úsilie, najmä ak sa spracúvajú osobné údaje na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, na ktorý sa vzťahujú podmienky a záruky alebo ak je pravdepodobné, že povinnosť uvedená v tomto článku bode 2. znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania osobných údajov; prevádzkovateľ/lia je v takom prípade povinný prijať vhodné opatrenia na ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby vrátane sprístupnenia daných informácií verejnosti,
 • v rozsahu, v akom sa získanie týchto informácií alebo poskytnutie týchto informácií ustanovuje v osobitnom predpise, ktorý sa na prevádzkovateľa/ľov vzťahuje a v ktorom sú ustanovené primerané opatrenia na ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
 • ak osobné údaje musia zostať dôverné na základe povinnosti mlčanlivosti podľa osobitného predpisu.

5.6. Právo na prístup k osobným údajom §21 zákona OOU

a) Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa/ov potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ/lia takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o

 • účele spracúvania osobných údajov,
 • kategórii spracúvaných osobných údajov,
 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 • dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • práve požadovať od prevádzkovateľa/ov opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 • práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov,
 • zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ/lia
 • dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

b) Dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii podľa § 48 ods. 2 až 4 zákona.

c) Prevádzkovateľ/lia je/sú povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Dotknutá osoba berie na vedomie, že za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže/u prevádzkovateľ/lia účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ/lia je/sú povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

5.7. Právo na opravu osobných údajov § 22 zákona OOU

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

5.8. Právo na výmaz osobných údajov § 23 zákona OOU

a) Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

b) Prevádzkovateľ/lia je/sú povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel alebo súhlas so spracúvaním osobných údajov osobitnej kategórie, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa/ov vrátane profilovania a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

 • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne

 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

 • sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

c) Ak prevádzkovateľ/lia zverejnil osobné údaje a je povinný ich podľa odseku 1 vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie na účel informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.

d) Povinnosti prevádzkovateľa/ov podľa tohto bodu 2. tohto článku sa neuplatňujú, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
 • na splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 • na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je pravdepodobné, že právo podľa tohto bodu tohto článku znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo
 • na uplatnenie právneho nároku.

5.9. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov § 24 zákona OOU

a) Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ/lia obmedzil/i spracúvanie osobných údajov, ak

 • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa/ov prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.


b) Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa tohto bodu tohto článku, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ/lia spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

c) Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí podľa tohto bodu tohto článku, je/sú prevádzkovateľ/lia povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.


5.10. Právo na prenosnosť osobných údajov § 26 zákona OOU

a) Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi/om, v štruktúrovanom,bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak

 • sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, súhlas dotknutej osoby pri spracúvaní osobitnej kategórie osobných údajov, alebo ak sa spracúvajú osobné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy a
 • spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami. Toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

b) Uplatnením práva uvedeného v tomto bode nie je dotknuté právo na výmaz osobných údajov. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi/om.

5.11. Právo namietať spracúvanie osobných údajov § 27 zákona OOU

a) Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa/ov, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ/lia nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

b) Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ/lia ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

c) Prevádzkovateľ/lia sú povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na práva podľa tohto bodu tohto článku najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií.

d) V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti môže dotknutá osoba svoje právo namietať uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

e) Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel.

5.12. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania §28 zákona OOU

a) Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne význam neovplyvňujú.

b) Právo podľa tohto bodu tohto článku sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie

 • nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
 • vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
 • založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

c) V prípadoch podľa predchádzajúcej odrážky tohto bodu tohto článku písm. a) a c) je/sú prevádzkovateľ/ia povinný vykonať vhodné opatrenia na ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to najmä práva na overenie rozhodnutia nie automatizovaným spôsobom zo strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.

d) Rozhodnutia podľa tohto bodu tohto článku sa nesmú zakladať na osobitných kategóriách osobných údajov okrem prípadov,ak dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas alebo spracúvanie je nevyhnutné z dôvodu verejného záujmu na základe zákona a súčasne sú zavedené vhodné opatrenia na zaručenie práv a oprávnených záujmov dotknutej osob.

5.13. POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA PRI UPLATŇOVANÍ PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY § 29 ZÁKONA OOU

a) Prevádzkovateľ/lia je/sú povinný prijať vhodné opatrenia a poskytnúť dotknutej osobe informácie a oznámenia podľa predchádzajúcich článkov , ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov, v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne, a to najmä pri informáciách určených osobitne dieťaťu. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže prevádzkovateľ/lia poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.

b) Prevádzkovateľ/lia poskytuje/ú súčinnosť dotknutej osobe pri uplatňovaní jej práv.

c) Prevádzkovateľ/lia je/sú povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže/u prevádzkovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Prevádzkovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť v elektronickej podobe, prevádzkovateľ poskytne informácie v elektronickej podobe, ak dotknutá osoba nepožiadala o poskytnutie informácie iným spôsobom

d) Ak prevádzkovateľ neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, je povinný do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informovať dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať návrh na ochranu osobných údajov.e) Informácie a Oznámenia podľa predchádzajúcich článkov sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže

 • požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo
 • odmietnuť konať na základe žiadosti.

f) Zjavnú neopodstatnenosť žiadosti alebo neprimeranosť žiadosti preukazuje prevádzkovateľ.

g) Prevádzkovateľ môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby,ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť.

h) Informácie, ktoré sa majú poskytnúť dotknutej osobe podľa predchádzajúcich článkov, možno podať v kombinácii so štandardizovanými ikonami s cieľom poskytnúť dobre viditeľný, jasný a zrozumiteľný prehľad zamýšľaného spracúvania osobných údajov. Štandardizované ikony musia byť strojovo čitateľné, ak sú použité v elektronickej podobe.

i) Informácie, ktoré majú byť obsiahnuté v štandardizovaných ikonách, a postupy určovania štandardizovaných ikon ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.

5.14. Obmedzenie práv dotknutej osoby § 30 zákona OOU

a) Dotknutá osoba berie na vedomie, že prevádzkovateľ/lia alebo sprostredkovateľ môže za podmienok ustanovených osobitným predpisom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, obmedziť rozsah povinností a práva Oznámení podľa predchádzajúcich článkov, ako aj zásady ochrany osobných údajov, ak sa týkajú práv a povinností dotknutých osôb ak je také obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť

 • bezpečnosť Slovenskej republiky, obranu Slovenskej republiky, verejný poriadok, plnenie úloh na účely trestného konania,
 • iné dôležité ciele všeobecného verejného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky, najmä predmet dôležitého hospodárskeho záujmu alebo dôležitého finančného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky vrátane peňažných,rozpočtových a daňových záležitostí, verejného zdravia alebo sociálneho zabezpečenia,
 • ochranu nezávislosti súdnictva a súdnych konaní,
 • predchádzanie porušeniu etiky v regulovaných povolaniach alebo regulovaných odborných činnostiach,
 • monitorovaciu funkciu, kontrolnú funkciu alebo regulačnú funkciu spojenú s výkonom verejnej moci v prípadoch uvedených v písmenách a) až e) a g),
 • ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb,
 • uplatnenie právneho nároku,
 • hospodársku mobilizáciu.

b) Prevádzkovateľ/lia alebo jeho sprostredkovateľ môže postupovať podľa tohto bodu tohto článku len vtedy, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, ustanovuje aspoň

 • účel spracúvania osobných údajov alebo
 • kategóriu spracúvania osobných údajov, kategóriu osobných údajov,
 • rozsah zavedeného obmedzenia,
 • záruky zabraňujúce zneužitiu osobných údajov alebo nezákonnému prístupu alebo nezákonnému prenosu,
 • určenie prevádzkovateľa alebo kategórií prevádzkovateľov,
 • lehotu uchovávania a uplatniteľné záruky s ohľadom na povahu, rozsah a účel spracúvania osobných údajov alebo kategóriu spracúvania osobných údajov,
 • riziká pre práva dotknutej osoby a
 • práva dotknutej osoby na informovanie o obmedzení, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

5.15. Každá Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek písomne požiadať Oprávnený subjekt o čiastočné alebo úplné odstránenie jej Údajov; to neplatí v prípadoch, kedy je Oprávnený subjekt povinný uchovávať Údaje Dotknutej osoby podľa osobitných predpisov

Oddiel VI. Ochrana osobných údajov

6.1. Všetky údaje, ktoré Dotknutá osoba poskytne, sú uložené v listinnej elektronickej forme na zabezpečenom serveri Prevádzkovateľa/ov alebo v listinnej forme v uzamykateľnom boxe v sídle Prevádzkovateľa/ov. Oprávnené subjekty vyvinú maximálne úsilie na ochranu Údajov Dotknutej osoby.

6.2. Oprávnené subjekty prehlasujú, že dodržiavajú príslušné právne predpisy na úseku ochrany osobných údajov.

6.3. Prevádzkovateľ/lia týmto informuje dotknutú osobu, že jej osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Oddiel VII. Záverečné ustanovenia

7.1. Osobné údaje dotknutej osoby budú spracúvané po dobu platnosti účelov na spracúvanie osobných údajov uvedených v tomto dokumente, najčastejšie po dobu trvania a plnenia zmluvných alebo mimo zmluvných záväzkov a uchovávané po skončení platnosti tohto účelu u Oprávnenej osoby na účel archivácie po dobu podľa osobitného predpisu. Po skončení zmluvy sa osobné údaje ďalej spracúvavajú z dôvodu ochrany Prevádzkovateľa/ov a práv a záujmov dotknutej osoby,, a to na dobu nevyhnutnú k zaisteniu ich výkonu. Táto doba je primárne určená podľa premlčacích dôb stanovených zákonom (občiansky zákonník) alebo zmluvou. Činnosť Prevádzkovateľa/ov taktiež podlieha špeciálnej sektorovej regulácii (distribúcia finančných služieb), ktorá stanovuje uchovávať niektoré typy dokumentov týkajúce sa činnosti Prevádzkovateľa/ov po zákonom stanovenú dobu tak, aby bol schopný preukázať plnenie svojich povinností a odbornú starostlivosť (spravidla ide o 10 rokov). Napríklad ide o zmluvy, záznamy z jednaní, komunikácie so zákazníkmi a pod. V tomto prípade sa teda vždy Prevádzkovateľ/lia riadi platnou právnou úpravou, ktorú je možné dohľadať v zbierke zákonov.


Dodatok k Pravidlám ochrany osobných údajov (ďalej "Dodatok")

Webovská doména www.mauma.sk (ďalej "Portál"), ktorý prevádzkuje Prevádzkovateľ 1/ (ďalej "Prevádzkovateľ Portálu")alebo www.autopoistenie.sk (ďalej "Portál"), ktorý prevádzkuje Prevádzkovateľ 2/ (ďalej "Prevádzkovateľ Portálu").

Oddiel 1

Zásady používania Cookies a Webbeacons

1. Cookies sú kúsky textu používané na ukladanie informácií vo webových prehliadačoch (ďalej "Prehliadač"). Používajú sa na ukladanie a prijímanie identifikátorov a ďalších informácií v Klientových počítačoch, telefónoch a ďalších zariadeniach s prístupom na internet (ďalej "Zariadenia"). Na podobné účely sa používajú aj ďalšie technológie vrátane dát, ktoré sú ukladané vo vašom Prehliadači alebo Zariadení, identifikátorov súvisiacich s vaším Zariadením a ďalšieho softvéru. V týchto zásadách pre všetky tieto technológie je použitý spoločný názov "cookies".

2. Portál využíva cookies, ktoré môžu byť do Prehliadača odosielané pri návšteve Portálu a ukladané do Zariadenia, kde môžu byť vyvolané.

3. Cookies slúžia na to, aby sa individualizoval váš prístup na Portál, a aby ste sa mohli pohodlne prihlásiť. Cookies nepoškodzujú Zariadenie. Cookies používa Portál s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na Portáli môžu byť použité dočasné a/alebo trvalé cookies. Dočasné sa uchovávajú v Zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na Zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie Portál ponecháva, závisí od typu cookies.

4. Cookies umožňujú Prevádzkovateľom ponúkať vám lepšie produkty a porozumieť informáciám, ktoré o vás získajú vrátane informácií o vašom používaní iných webov a aplikácií, a to bez ohľadu na to, či využijete produkty Prevádzkovateľov alebo nie.5. V týchto zásadách sa vysvetľuje, ako sú používané cookies a aké voľby máte k dispozícii. Pokiaľ sa v týchto zásadách neuvádza inak, na spracovanie údajov, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom cookies sa vzťahujú Pravidlá ochrany osobných údajov.

Prečo sa používajú cookies?

1. Cookies pomáhajú poskytovať, chrániť a vylepšovať produkty, napríklad prispôsobovaním obsahu na mieru,prispôsobovaním a poskytovaním bezpečnejšieho prostredia. Hoci sa cookies, ktoré sa používajú môžu občas meniť s tým, ako sa vylepšujú a aktualizujú produkty, budú použité na nasledujúce účely:

Overovanie

1. Cookies sa používajú na overenie vášho pohybu na Portály a na zistenie, či ste použili produkty vedené na Portály (kalukulačky, atď.), aby vám bol uľahčený prístup k produktom a zobrazovať vám vhodné prostredie a funkcie. Napríklad: Pomocou cookies sa zachovajú vaše údaje zadané do kalkulačky. Cookies tiež pomáhajú zapamätať si váš Prehliadač, aby ste sa nemuseli opätovne zadávať údaje do produktov (napr. kalkulačky).

Integrita zabezpečenia, webu a produktov

1. Cookies pomáhajú udržiavať vaše údaje a produkty v bezpečnom stave.Napríklad: Cookies pomáhajú identifikovať a uplatňovať ďalšie bezpečnostné opatrenia v prípadoch, keď sa niekto môže pokúšať zneužiť zadané údaje. Cookies sa používajú aj na ukladanie informácií, ktoré umožňujú obnoviť vaše zadania a na overenie vašej identity.

2. Cookies sa ďalej používajú na potlačenie aktivity, ktorá porušuje zásady alebo inak narúša poskytovanie produktov. Napríklad: Cookies pomáhajú čeliť spamu a phishingovým útokom tým, že umožňujú identifikovať počítače. Cookies sa používajú aj na identifikovanie počítačov infikovaných malvérom a na podniknutie krokov, ktoré im zabránia spôsobovať ďalšieškody. Cookies tiež pomáhajú zamedzovať v registrovaní údajov na Portály ľuďom, ktorí na to nemajú dostatočný vek.

Funkcie a služby webu

1. Cookies sa používajú na umožnenie funkcionality, ktorá pomáha poskytovať produkty.Napríklad: Cookies pomáhajú ukladať preferencie, zistiť, že ste v produktoch videli obsah alebo v spojitosti s ním vykonali akcie,a poskytovať vám prispôsobený obsah a prostredie. Cookies napríklad umožňujú poskytovať vám aj iným návrhy a prispôsobovať obsah na weboch tretích strán, ktoré majú integrované naše sociálne pluginy. Napríklad: uložiť informácie do cookies umiestneného vo vašom prehliadači alebo zariadení, aby sa vám Portál zobrazoval vo vami preferovanom jazyku.

Výkon

1. Prostredníctvom cookies je vám poskytovaná čo najlepšia používateľská skúsenosť.Napríklad: Cookies pomáhajú smerovať prenosy medzi servermi a zisťovať, ako rýchlo sa rôznym ľuďom načítavajú produkty. Cookies tiež pomáhajú zaznamenať proporcie a rozmery vašej obrazovky a okien a zistiť, či máte zapnutý režim vysokého kontrastu, aby vám mohli správne zobrazovať Portál.

Analytika a výskum

1. Cookies sa používajú aj na to, aby lepšie porozumeli tomu, ako ľudia používajú produkty, a aby tak mohli byť tieto produkty vylepšované. Napríklad: Cookies môžu pomôcť porozumieť tomu, ako ľudia používajú produkty, analyzovať, ktoré časti produktov sú pre ľudí najužitočnejšie a najpútavejšie, a zistiť, ktoré funkcie by sa mohli zlepšiť.

Kde sa používajú cookies?

1. Cookies sa môžu umiestniť do vášho Zariadenia a získavať tak informácie uložené v cookies, keď použijete alebo navštívite Portál, produkty, aplikácie poskytované inými spoločnosťami, ktoré používajú produkty, vrátane spoločností, ktoré do svojich webov alebo aplikácií zahrnuli technológie produktov. Portál používa cookies a získava informácie, keď navštívite dané Portály a aplikácie (čo zahŕňa informácie o zariadení a informácie o vašej aktivite), a to bez akejkoľvek ďalšej akcie z vašej strany.

Používajú aj iné subjekty cookies v spojitosti s produktmi?

1. Áno, iné subjekty môžu v produktoch používať cookies na to, aby poskytovali služby.Napríklad FA (finanční agenti) v oblasti meraní používajú cookies v produktoch.

2. Tretie strany používajú cookies v spojitosti s produktami aj na svojich vlastných weboch a vo svojich vlastných aplikáciách.

Ovládacie prvky pre cookies v Prehliadači:

1. Okrem toho vám môže Prehliadač alebo Zariadenie ponúkať nastavenia, ktoré vám umožňujú zvoliť, či sú cookies v Prehliadači povolené, a odstrániť ich. Viac informácií o týchto ovládacích prvkoch nájdete v pomoci pre svoj Prehliadač alebo Zariadenie.

2. Svoj Prehliadač si môžete nastaviť tak, že zamietne cookies. V danom prípade však nebudete môcť využívať produkty a služby poskytované na Portály. Vypnutie cookies má dopad na funkčnosť Portálu a z toho dôvodu nebudú produkty poskytované správne. Ak neakceptujete žiadne cookies, nebudete môcť využívať kompletnú funkčnosť a všetky ponuky Portálu. Ak navštívite Portál a v Prehliadači je povolené prijímanie cookies, Prevádzkovateľ Portálu to považuje za prijatie týchto podmienok používania cookies. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého Prehliadača.

Webbeacons

Portál môže obsahovať tzv. webbeacons (malé neviditeľné grafy, ktoré pomáhajú zisťovať vaše interakcie s Portálom, stanoviť cookies alebo zistiť počet návštevníkov na Portály). Webbeacons alebo špeciálne zakódované linky môžu byť zapracované do prípadných marketingových mailov, po predchádzajúcom vašom súhlase, za účelom zistenia, či tieto správy boli vami prečítané a či bolo kliknuté na linky, ktoré tieto správy obsahujú.

Oddiel 2

Ďalšie ustanovenia

8.1. Prevádzkovateľ Portálu zaznamenáva aj informácie, ktoré poskytne Prehliadač v súvislosti s využívaním Portálu (okrem iného aj názov vyvolaného súboru, dátum a čas dopytu, množstvo prenesených údajov, hlásenie úspešného dopytu, typ Prehliadača, jazyk a doménu stránky, z ktorej ste sa na Portál dostali), za účelom získania štatistických údajov o využívaní a efektívnosti Portálu. Prevádzkovateľ Portálu registruje každý váš prístup na Portál a každý dopyt na umiestnené súbory.

8.2. Kliknutím na logá alebo webové sídla alebo adresy Finančných inštitúcií, prípadne na iné odkazy uvedené na Portáli, je možné opustiť Portál. Stránky iných subjektov, na ktoré odkazuje Portál, nie sú stránkami Prevádzkovateľa Portálu, ale sú prevádzkované inými subjektmi, a preto Prevádzkovateľ Portálu nezodpovedá za ich obsah, informácie v nich uvedené ani za ich zaobchádzanie s vašimi osobnými údajmi.

8.3. Návštevou portálu potvrdzujete, že ak ste použil osobné a/alebo iné údaje tretej osoby, máte od tejto tretej osoby písomný súhlas k použitiu jeho osobných údajov pre účely uvedené v týchto Pravidlách. Ďalej potvrdzujete, že tieto osoby, ktorých osobné údaje ste poskytli, ste oboznámil s týmto dokumentom a Pravidlami ochrany osobných údajov, resp. oboznámite ich s týmto dokumentom a Pravidlami ochrany osobných údajov najneskôr do jedného mesiaca po poskytnutí týchto osobných údajov Prevádzkovateľovi Portálu.

8.4. Návštevou Portálu potvrdzujete, že ste si plne vedomý všetkých skutočností a podmienok uvedených v tomto Dodatku, a že s nimi súhlasíte, budete podľa nich postupovať a nimi sa riadiť.

Tento dokument bol vytvorený dňa 29.09.2018 Tento deň je zároveň dňom jeho platnosti a účinnosti.